تماس با ما

اطلاعات تماس با دفتر نشریه:
 
            کارشناس نشریه                 آقای عرفان مرادی دربندجوقی    
تنها راه برقراری ارتباط با نشریه از طریق ایمیل است. jsmas@modares.ac.ir