مشخصات تيم علمی نشريهمحمد احسانی
استاد مدیریت ورزشی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ehsanimodares.ac.ir

رسول نوروزی سید حسینی
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
rasool.norouzimodares.ac.ir

هاشم کوزه چیان
استاد بازنشسته مدیریت ورزشی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
kozechihmodares.ac.ir
محمد احسانی
استاد مدیریت ورزشی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ehsanimodares.ac.ir
علی محمد صفانیا
استاد مدیریت ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران .
a.m.safaniagmail.com
حبیب هنری
استاد مدیریت ورزشی
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
Honari_hyahoo.com
فریده هادوی
استاد مدیریت ورزشی
دانشگاه ایوان کی، سمنان، ایران
Fa.hadavigmail.com
فرشاد تجاری
استاد مدیریت ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران .
Far.tojariiauctb.ac.ir
ژاله معماری
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
Zh.memarigmail.com
مریم مختاری دینانی
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
Mokhtaridinanigmail.com
رسول نوروزی سید حسینی
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
rasool.norouzimodares.ac.ir