راهنمای منبع نویسی

منابع مقاله و نحوۀ نگارش منابع مورد استفاده:
  • منابعی که در متن استفاده می‌شوند باید مطابق با دستورالعمل «APA» به‌صورت زیر معرفی شوند:
  • در انتهای مقاله، منابع به ترتیب حروف الفبا، آورده شوند.
  • منابع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی نوشته و در داخل پرانتز واژه  (Persian) آورده شود.
  • بهتر است از اندنوت یا رفرنس منیجر استفاده شود.
  • ارجاعات درون‌متنی کاملاً منطبق بر منابع انتهای مقاله باشد.
مثال منبع نویسی:
  • Ghafouri Yazdi, M., Mahmoud, A., Khabiri, M., Eslami, A. (2013). Regression analysis of the relationship between components of knowledge management and knowledge-based economics in Sport and Youth General Office of Khorasan Razavi. Journal of New Trends in Sport Management, 2014, 2(5), 49-62. (Persian)
  • Dowling, M., & Washington, M. (2017). Epistemic communities and knowledge-based professional networks in sport policy and governance: A case study of the Canadian sport for life leadership team. Journal of Sport Management, 31(2), 133-47.