فهرست داوران

1402
1 - آقای ع م - رازی
2 - Mr Erfan Moradi
3 - دکتر محبوبه عابدی - دانشگاه مازندران
4 - دکتر علی کریمی - پیام نور
5 - دکتر رضا حیدری - دانشگاه تهران
1401
1 - آقای جواد فسنقری - تربیت مدرس تهران
2 - آقای ع م - رازی
3 - دکتر حسین منصوری - دانشگاه کردستان
4 - Mr Erfan Moradi
5 - دکتر نگار قلی پور - دانشگاه رازی
6 - خانم سحر خانی زاده
7 - خانم فاطمه قوامی - دانشگاه آزاد
8 - آقای سید امیر اجاق - دانشگاه محقق اردبیلی
9 - دکتر جواد شهولی کوه شوری - دانشگاه آزاد اسلامی
10 - دکتر محبوبه عابدی - دانشگاه مازندران
11 - دکتر علی کریمی - پیام نور
12 - دکتر احسان ططری - تربیت مدرس
13 - دکتر رامین ایرجی نقندر - دانشگاه پیام نور
1400
1 - آقای جواد فسنقری - تربیت مدرس تهران
2 - آقای مهدی لطیفی فرد - دانشگاه تربیت مدرس
3 - آقای ع م - رازی
4 - Mr Erfan Moradi
5 - دکتر نگار قلی پور - دانشگاه رازی